REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY USŁUG OFEROWANYCH NA PLATFORMIE:  ANTIDOTUM – CENTRUM POMOCY I DORADZTWA

I  Postanowienia ogólne

§1. Zakres przedmiotowy i definicje

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży drogą elektroniczną usług opisanych i oferowanych na platformie internetowej www.antidotumnaproblemy.pl zwanej dalej Antidotum- Centrum Pomocy i Wsparcia, z wykorzystaniem systemu płatności on-line.  
2.Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym stanowi przepis art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 z 2002, poz. 1204 z póź. zm.)
3.Regulamin Sprzedaży wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia 2020 roku.

§2. Odbiorcy regulaminu

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich usług świadczonych na rzecz wszystkich podmiotów, będących klientami Antidotum Centrum Pomocy i Wsparcia.

§3. Akceptacja Klienta postanowień Regulaminu

Zapisując się na konsultację, Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem Sprzedaży i akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji usługi.

II.  Właściciel platformy Antidotum – Centrum Pomocy i Wsparcia

Właścicielem Platformy Antidotum – Centrum Pomocy i Doradztwa jest Joanna Michalska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pro Laboris z siedzibą w Warszawie, ul Cicha 1 m 10, 00-353 Warszawa  NIP 525 120 61 REGON: 141 223127

III. Zakup usługi

§4. Ceny usług

1. Ceny zamieszczone na internetowej stronie Antidotum – Centrum Pomocy i Wsparcia są podane w polskich złotych i są cenami brutto, tj. zawierającymi należny podatek VAT.
2. Wiążącą ceną w chwili składania zamówienia jest cena usługi pojawiająca się automatycznie po wybraniu przez kupującego wszystkich parametrów usługi, tj. rodzaju usługi, wyboru eksperta realizującego usługę, formy realizacji usługi i terminu wraz z godziną.

§5. Usługi

Wykaz oferowanych usług wraz z ich opisem znajduje się na stronie www.antidotumnaproblemy.pl i jest udostępniony do ich zakupu poprzez system online zamieszczony na stronie, w zakładce” zamów konsultację”.

IV. Zawarcie umowy

§6. Opłata

1.Opłata uiszczana jest przez Klienta  za pośrednictwem systemów rozliczeń Tpay.
2.Opłata uznawana jest z chwilą zaksięgowania jej na koncie wybranego systemu płatności.

§7. Umowa sprzedaży

1. Do zawarcia Umowy na warunkach przedstawionych w niniejszym Regulaminie dochodzi
z chwilą wybrania opcji wizyty oraz zatwierdzenia dokonanego wyboru płatnością. 
2. Umowa jest wiążąca do chwili zrealizowania Usługi konsultacyjnej i przez ten czas trwają wzajemne zobowiązania wynikające z Umowy.
3. Usługa konsultacyjna jest wykonywana jednorazowo. Kolejne konsultacje wymagają kolejnej sprzedaży.

§8. Faktura

1. Klientowi przysługuje prawo żądania otrzymania faktury VAT za realizowaną Usługę.
2. W celu uzyskania faktury VAT, konieczne jest zaznaczenie stosownej opcji w czasie dokonywania zakupu i podanie pełnych danych do faktury wraz z NIP.
3. Nie ma możliwości wystawienia faktury, gdy jej żądanie zostało wyrażone przez kupującego po dokonaniu płatności.


V. Rezygnacja z konsultacji.

Zmiana terminu konsultacji
Niezgłoszenie się na konsultację.


§9. Rezygnacja z wykupionej konsultacji

1.Kupujący  ma prawo zrezygnować z zakupionej usługi w każdym czasie.
2.Zwrot dokonanej opłaty, jest możliwy tylko wtedy, gdy zgłoszenie rezygnacji lub zmiany terminu nastąpiło nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem usługi i zostało spełnione kryterium rezygnacji opisane w §8.
3. Gdy zgłoszenie rezygnacji lub zmiany terminu usługi  zostało dokonane w czasie krótszym niż 24 godziny do terminu wizyty, nie jest możliwy zwrot opłaty.
4. Zgłoszenia rezygnacji lub zmiany terminu wizyty dokonuje się drogą elektroniczną, na adres majlowy: kontakt@antidotumnaproblemy.pl – decyduje data i godzina jej wysłania na poprawny adres emailowy Antidotum – Centrum Pomocy i Doradztwa.
5. W zgłoszeniu rezygnacji z wykupionej usługi, do której terminu realizacji zostało więcej niż 24 godziny, należy podać wszystkie parametry umówionej konsultacji: rodzaj konsultacji, nazwisko konsultanta, termin i godzina konsultacji, forma konsultacji oraz nazwisko zapisanego Klienta.
6. W przypadku spełnienia warunków określonych w §8  pkt 2, 4, zwrot dokonanej opłaty następuje na rachunek klienta w ciągu max. 21 dni.

§10  Zmiana terminu konsultacji

1. Dokonywana jest po złożeniu rezygnacji zgodnie z §8
2. Umówieniu przez Klienta nowej usługi, według opisu zawartego w części III i części IV

§ 11 Niezgłoszenie się, spóźnienie Klienta  na konsultację

1. Nieobecność Klienta w terminie wykupionej wizyty jest traktowana jak zrealizowanie umowy.
2. Spóźnienie Klienta na wizytę nie powoduje przedłużenia wizyty o czas spóźnienia. Wizyta kończy się zgodnie z czasem zarezerwowanym/określonym podczas zakupu wizyty.

VI. Reklamacje

§12 Zgłoszenie reklamacji

1.Zgłoszenie reklamacji przez Klienta z powodu niewykonania usługi odbywa się drogą mailową na adres Kontakt@antidotumnaproblemy.pl
2.Zgłaszanie reklamacji dotyczących zamówionej usługi, powinno nastąpić nie później niż ciągu dwóch tygodni od terminu zamówionej, reklamowanej usługi
3. Zgłoszenie reklamacyjne będzie rozpatrywane wtedy, gdy w jego treści zostaną podane następujące informacje:

  • dane osoby zgłaszającej reklamację tj. w szczególności imienia, nazwiska, adresu do   korespondencji, 
  • rodzaj usługi reklamowanej wraz z podaniem: terminu konsultacji, nazwiska i imienia eksperta udzielającego usługi
  • zwięzły opis zgłaszanych zarzutów,
  • proponowany przez reklamującego sposób usunięcia zgłaszanych naruszeń. 

§13 Rozpatrzenie reklamacji

1.Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Antidotum-Centrum Pomocy i Wsparcia w terminie do 14 dni od daty prawidłowego zgłoszenia wraz ze wskazaniem, czy reklamacja zasługuje na uwzględnienie oraz z uzasadnieniem przyjętego przez Antidotum Centrum Pomocy i Wsparcia stanowiska.
2.W przypadku uwzględnienia reklamacji, opłata wniesiona przez Klienta ulega zwrotowi w ten sam sposób, w jaki została uiszczona, w terminie 7 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.